Versija Doc  HTML html Spausdinti Spausdinti

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2011 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 1-63

Pakeitimas
2013 m. rugsėjo 24 d. įsakymas Nr. 1-188

 

VALSTYBINĖS ENERGETIKOS INSPEKCIJOS PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS NUOSTATAI

 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 

1. Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau – Inspekcija) yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos.

2. Inspekcijos veiklos paskirtis – vykdyti valstybinę energetikos kontrolę, neatsižvelgiant į nuosavybės valdymo formą, siekiant užtikrinti patikimą, efektyvią ir saugią energijos išteklių ir energijos gamybą, tiekimą ir vartojimą bei kontroliuoti valstybės ir rezervines energijos išteklių atsargas.

3. Inspekcija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija (Žin., 1992, Nr. 33-1014), Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu (Žin., 2002, Nr. 56-2224), Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259), Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymu (Žin., 2000, Nr. 89-2743; 2007, Nr. 43-1626), Lietuvos Respublikos naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymu (Žin., 2002, Nr. 72-3008), Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksu (Žin., 1985, Nr. 1-1), Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975), Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699), Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708), kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymais, kitais teisės aktais, taip pat šiais nuostatais.

4. Inspekcija yra iš valstybės biudžeto išlaikoma biudžetinė įstaiga, kuriai lėšos skiriamos ir administruojamos Biudžeto sandaros įstatymo nustatyta tvarka.

5. Inspekcijos savininkė yra valstybė. Inspekcijos savininko teises ir pareigas, išskyrus įstaigos reorganizavimą, pertvarkymą ir likvidavimą, įgyvendina Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, kuri koordinuoja ir kontroliuoja Inspekcijos veiklą bei sprendžia kitus teisės aktuose jos kompetencijai priskirtus klausimus. Energetikos ministras tvirtina didžiausią leistiną Inspekcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičių, neviršydamas Vyriausybės patvirtinto bendro didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus.

6. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, įgyvendindama Inspekcijos savininko teises ir pareigas:

6.1. tvirtina ir keičia Inspekcijos nuostatus;
6.2. tvirtina Inspekcijos administracijos struktūrą;
6.3. priima į pareigas ir iš jų atleidžia Inspekcijos vadovą.

7. Inspekcija yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu, sąskaitą banke. Inspekcijos buveinės adresas: Algirdo g. 27, LT-03219 Vilnius, interneto svetainės adresas www.vei.lt.

8. Inspekcijos vieši pranešimai skelbiami „Valstybės žiniose“, Inspekcijos interneto svetainėje www.vei.lt ir kitomis priemonėmis.

 
II. INSPEKCIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS
 
9. Inspekcijos veiklos tikslai yra:

9.1. vykdyti valstybinę energetikos kontrolę visoje šalies teritorijoje nepriklausomai nuo to, kas valdo, naudoja energetikos įrenginius ir (ar) jais disponuoja, ir nuo energetikos įrenginių galios;

9.2. aptarnauti energetikos politikos Lietuvos Respublikos energetikos ministrui pavestose valdymo srityse formavimą ir įgyvendinimą.

10. Inspekcija, siekdama įgyvendinti 9.1 punkte nustatytus veiklos tikslus, vykdo šias funkcijas:

10.1. išduoda juridiniams ir fiziniams asmenims atestatus energetikos įrenginiams eksploatuoti, sustabdo, panaikina jų galiojimą ir kontroliuoja, ar laikomasi šiuose atestatuose nustatytos veiklos vykdymo sąlygų bei teisės aktų nustatytų reikalavimų;

10.2. teikia išvadas įgaliotoms valstybės institucijoms dėl ypatingų statinių (energetikos įrenginių) projektavimo ir montavimo darbų atestatų išdavimo;

10.3. tvarko Inspekcijos išduotų energetikos įrenginių eksploatavimo atestatų registrą;

10.4. nustatyta tvarka kontroliuoja energetikos objektų, energetikos įrenginių techninę saugą, eksploatavimą, energijos ir energijos išteklių gamybos, perdavimo, paskirstymo, tiekimo patikimumą bei vartojimo efektyvumą;

10.5. kontroliuoja, kaip laikomasi specialiųjų reikalavimų įrengiant ir rekonstruojant energetikos įrenginius, taip pat energetikos įrenginių atitiktį ir atlieka jų techninės būklės patikrinimą užbaigus jų montavimo, paleidimo ir derinimo darbus;

10.6. kontroliuoja, kaip laikomasi nustatytų energijos kokybės reikalavimų;

10.7. dalyvauja kitų valstybės institucijų sudarytų statybos užbaigimo komisijų darbe;

10.8. konsultuoja ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims Inspekcijos kompetencijos klausimais;

10.9. atlieka galutiniams energijos vartotojams teikiamos informacijos kontrolę;

10.10. organizuoja energetikos objektus ir įrenginius projektuojančių, statančių bei eksploatuojančių energetikos specialistų ir vadovų atestavimą;

10.11. išankstine skundų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja skundus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, energijos apskaitos ir mokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, avarijų, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo, gamtinių sistemų įrengimo, vartotojų sistemų prijungimo sąlygų bei perdavimo, laikymo, skirstymo ar SGD sistemų techninės saugos ir patikimumo, šilumos ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo veiklos ar neveikimo;

10.12. pagal kompetenciją išankstine neteismine skundų nagrinėjimo tvarka sprendžia iškilusius ginčus tarp klausėjo ir teikėjo dėl paklausimo aiškumo ar pagrįstumo arba pateiktos informacijos atitikties paklausimui;

10.13. tiria energetikos objektų, energetikos įrenginių avarijas ir jų darbo sutrikimus, dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus darbe, tiria nelaimingus atsitikimus buityje, susijusius su energijos vartojimu;

10.14. kontroliuoja valstybės ir rezervines energijos išteklių atsargas bei jų tvarkymą;

10.15. atlieka elektros energijos gamybos leidimus turinčių asmenų, kurių elektros įrenginiai prijungti prie perdavimo ar skirstomųjų tinklų ir kurie savo vidiniuose tinkluose naudoja ir (ar) eksploatuoja elektros energijos gamybos įrenginius, energetikos įrenginius ir savo ūkiniams poreikiams suvartotos elektros energijos kiekio kontrolę;

10.16. kontroliuoja teisės aktų nustatytas energijos išteklių ir energijos tiekimo ir vartojimo apribojimo priemones, kai šalyje įvedama ekstremali energetikos padėtis;

10.17. vykdo kitas įstatymų nustatytas funkcijas.

11. Inspekcija, siekdama įgyvendinti jai 9.2 punkte nustatytus veiklos tikslus, vykdo šias funkcijas:

11.1. dalyvauja formuojant valstybės energetikos politiką valstybinės kontrolės srityje;

11.2. pagal kompetenciją rengia ir priima teisės aktus, taip pat dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, susijusius su valstybine energetikos kontrole;

11.3. teikia pastabas suinteresuotoms valstybės institucijoms dėl jų parengtų teisės aktų projektų, susijusių su energetikos įrenginių projektavimu, gamyba, įrengimu, eksploatavimu bei technine sauga;

11.4. dalyvauja energetikos veiklą reglamentuojančių teisės aktų suderinimo su Europos Sąjungos teisės aktais darbe, pagal Inspekcijos kompetenciją kontroliuoja jų įgyvendinimą;

11.5. bendradarbiauja su kitų valstybių institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis, susijusiomis su valstybine energetikos kontrole;

11.6. teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją (apžvalgą) Energetikos ministerijai bei kitoms suinteresuotoms valstybės institucijoms apie Lietuvos energetikos įrenginių eksploatavimo būklę.

 
III. INSPEKCIJOS TEISĖS
 

12. Inspekcija ir (ar) jos įgalioti valstybės tarnautojai, atlikdami pavestas funkcijas, turi teisę:

12.1. tikrinti, ar energetikos statiniai ir energetikos įrenginiai atitinka teisės aktų reikalavimus;

12.2. fiziniams ir juridiniams asmenims duoti privalomus nurodymus dėl energijos išteklių ar energijos perdavimo, paskirstymo, laikymo, tiekimo, vartojimo, energetikos objektų ir įrenginių įrengimo, eksploatavimo bei tinklų apsaugos teisės aktų pažeidimo;

12.3. priimti privalomus tiek informacijos teikėjui, tiek klausėjui sprendimus dėl paklausimo aiškumo, pagrįstumo ir vykdymo;

12.4. reikalauti, kad fiziniai ir juridiniai asmenys nedelsdami išjungtų energetikos įrenginius, jeigu rasta pažeidimų, dėl kurių gali įvykti avarija, sutrikimas, kilti gaisras ar grėsmė aplinkai, turtui, žmonių sveikatai arba gyvybei;

12.5. duoti energetikos įrenginių savininkams (valdytojams) arba jų įgaliotiems asmenims privalomus nurodymus sustabdyti darbus, kai personalas, susijęs su energetikos įrenginių eksploatavimu, neturi reikiamos kvalifikacijos arba pažeidžia teisės aktų reikalavimus;

12.6. nustačiusi energetikos įrenginių, naudojamų asmeniniams ir namų ūkio poreikiams tenkinti, techninės saugos trūkumus, apie tai raštu informuoti kompetentingas institucijas;

12.7. nustatyta tvarka tikrinti, ar montuojami ir rekonstruojami energetikos įrenginiai atitinka projektus, ar tinkamai įvykdyti statinio projekto sprendimai, kurie lemia statinio atitiktį esminiams reikalavimams, ir teisės aktuose (normatyviniuose dokumentuose) nustatyti statinių saugos ir paskirties reikalavimai, bei duoti nurodymus pašalinti pastebėtus nukrypimus;

12.8. teikti patikrinimo medžiagą vykdomosios valdžios, prokuratūros, teisėsaugos ir kitoms suinteresuotoms institucijoms: nustačius esminių teisės aktų pažeidimų; dėl įmonių personalo aplaidumo įvykus mirtinam ar sunkiam nelaimingam atsitikimui ar avarijai, kurie yra susiję su nepatenkinamu energetikos įrenginių eksploatavimu;

12.9. tikrinti energetikos įmonių valstybės institucijoms teikiamą informaciją;

12.10. gauti iš energijos, dujų, naftos ir jos produktų gamintojų, tiekėjų ir vartotojų informaciją bei dokumentus, reikalingus Inspekcijos darbui pagal šiuos nuostatus;

12.11. pagal kompetenciją surašyti pažeidimų protokolus pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso atitinkamus straipsnius, nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas;

12.12. atlikti darbus ir teikti paslaugas, atitinkančias Inspekcijos pagrindinės veiklos pobūdį, pagal nustatyta tvarka patvirtintus įkainius.

13. Inspekcija ir (ar) jos įgalioti valstybės tarnautojai, atlikdami pavestas funkcijas, privalo:

13.1. stengtis kuo mažiau trikdyti asmenų, kurių patalpose, teritorijoje atliekamas tikrinimas, veiklą;

13.2. naudotis savo teisėmis tik tiek, kiek tai susiję su pavestomis funkcijomis;

13.3. teisės aktų nustatyta tvarka teikti informaciją.

14. Inspekcija gali turėti ir kitų įstatymais suteiktų teisių ir pareigų.

 
IV. INSPEKCIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
 

15. Inspekcijos veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka parengtais ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro patvirtintais ir Inspekcijos interneto tinklalapyje skelbiamais Inspekcijos metiniais veiklos planais. Inspekcijos metinių veiklos planų vykdymą vertina Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.

16. Inspekcijos administracijos struktūrą tvirtina Lietuvos Respublikos energetikos ministras.

17. Inspekcijos administracijos, skyrių ir teritorinių skyrių veikla reglamentuojama Inspekcijos viršininko patvirtintais skyrių ir teritorinių skyrių nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymais ir kitais teisės aktais.

18. Inspekcijos veikla grindžiama kompetencijos, viešumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principais.

19. Inspekcijai vadovauja viršininkas, kurį ketverių metų kadencijai Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka (ne politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu) priima į pareigas ir atleidžia iš jų Lietuvos Respublikos energetikos ministras. Inspekcijos viršininkas gali būti skiriamas eiti Inspekcijos viršininko pareigas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Inspekcijos viršininkas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Lietuvos Respublikos energetikos ministrui. Inspekcijos viršininkas skatinamas ir tarnybinės nuobaudos jam skiriamos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Inspekcijos viršininkas turi pavaduotoją.

20. Inspekcijos viršininkas:

20.1. organizuoja Inspekcijos darbą, kad būtų įgyvendinami Inspekcijos veiklos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos, atsako už jos veiklą ir priima sprendimus visais Inspekcijos veiklos klausimais;

20.2. užtikrina, kad pagal Inspekcijos kompetenciją būtų laikomasi tarptautinių susitarimų, Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir Inspekcijos nuostatų;

20.3. kasmet teikia Lietuvos Respublikos energetikos ministrui Inspekcijos veiklos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos ir jos įgyvendinimo priemonių vykdymo ataskaitas, Lietuvos Respublikos energetikos ministro reikalavimu atsiskaito už savo veiklą;

20.4. priima ir pasirašo įsakymus, kontroliuoja, kaip jie yra įgyvendinami. Prireikus kartu su kitų valstybės institucijų ar įstaigų vadovais priima bendrus įsakymus;

20.5. pagal kompetenciją priima sprendimus, nutarimus administracinių teisės pažeidimų bylose;

20.6. sudaro sandorius arba įgalioja tai atlikti savo pavaduotoją arba kitus Inspekcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį;

20.7. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja Inspekcijai Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir tarptautinėse organizacijose arba suteikia atitinkamus įgaliojimus kitiems Inspekcijos valstybės tarnautojams bei darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį;

20.8. tvirtina Inspekcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų ir nustatyto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus;

20.9. tvirtina Inspekcijos administracijos darbo reglamentą, skyrių ir teritorinių skyrių nuostatus, vidaus tvarkos taisykles, Inspekcijos viršininko pavaduotojo, skyrių ir teritorinių skyrių vedėjų ir jų pavaduotojų, vyriausiųjų inžinierių-inspektorių, vyresniųjų inžinierių-inspektorių ir inžinierių-inspektorių bei kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus;

20.10. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima ir atleidžia iš pareigų Inspekcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, skatina juos, skiria jiems tarnybines nuobaudas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu (Žin., 2002, Nr. 64-2569), Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, teisės aktų nustatyta tvarka skiria pašalpas;

20.11. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą (Žin., 2007, Nr. 77-3046) teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

20.12. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Inspekcijos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

20.13. vykdo kitus įstatymų ir kitų teisės aktų jam suteiktus įgaliojimus.

21. Inspekcijos viršininko atostogų, komandiruotės, ligos ir kitais teisės aktų nustatytais atvejais Inspekcijos viršininko funkcijas atlieka viršininko pavaduotojas.

22. Inspekcijos viršininko pavaduotoją Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka (ne politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu) priima į pareigas ir atleidžia iš jų Inspekcijos viršininkas. Inspekcijos viršininko pavaduotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Inspekcijos viršininkui. Inspekcijos viršininko pavaduotojas skatinamas ir tarnybinės nuobaudos jam skiriamos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Inspekcijos viršininko pavaduotojo kompetencija nustatyta jo pareigybės aprašyme.

23. Inspekcijos viršininko pavaduotojas:

23.1. padeda Inspekcijos viršininkui įgyvendinti Lietuvos Respublikos energetikos ir kitų įstatymų nuostatas, reglamentuojančias valstybinę energetikos kontrolę;

23.2. organizuoja poįstatyminių teisės aktų, reglamentuojančių ūkio subjektų energetikos įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimą, tobulinimą, naujų aktų rengimą, derinimą;

23.3. kartu su Finansų ir apskaitos bei Bendrųjų reikalų skyriais rengia Inspekcijos metinio biudžeto (išlaidų) projektus, programas;

23.4. kartu su Inspekcijos Bendrųjų reikalų, Planavimo ir kontrolės, Teritorinių skyrių vedėjais rengia metodinius nurodymus dėl energetikos įrenginių valstybinės kontrolės;

23.5. dalyvauja rengiant pastabas teisės aktų projektams, susijusiems su energetikos įrenginių projektavimu, įrengimu, gamyba, eksploatacija, technine sauga, patikimumu, energijos bei dujų tiekimu ir vartojimu;

23.6. organizuoja Inspekcijos personalo (pareigūnų) mokymą, atestavimą ir instruktavimą, dalyvauja pareigūnų atestavimo komisijos darbe;

23.7. pasirinktinai tikrina, ar fiziniai ir juridiniai asmenys techniškai teisingai, saugiai eksploatuoja energetikos įrenginius, patikimai, efektyviai ir saugiai gamina, tiekia, skirsto bei vartoja energiją bei energijos išteklius;

23.8. esant reikalui dalyvauja energetikos objektus ir įrenginius projektuojančių, statančių bei eksploatuojančių energetikos darbuotojų atestavime;

23.9. nustatyta tvarka pagal Inspekcijos kompetenciją tikrina energetikos statinių ir kitų statinių su energetikos inžinerinėmis sistemomis ir energetikos įrenginiais atitiktį statinio projektui, nustato, ar tinkamai įvykdyti statinio projekto sprendimai, kurie lemia statinio atitiktį esminiams reikalavimams, ir atlieka jų techninės būklės patikrinimą užbaigus jų montavimo, paleidimo ir derinimo darbus;

23.10. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja statybų užbaigimo komisijų darbe;

23.11. Inspekcijos viršininko pavedimu išankstine skundų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja skundus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, energijos apskaitos ir apmokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, avarijų, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ir ribojimo;

23.12. vykdo kitus Inspekcijos viršininko pavedimus ir nurodymus, neprieštaraujančius Inspekcijos nuostatams.

24. Inspekcijos viršininko pavaduotojo atostogų, komandiruotės, ligos ir kitais teisės aktų nustatytais atvejais Inspekcijos viršininko pavaduotojo funkcijas atlieka Inspekcijos viršininko įsakymu paskirtas Inspekcijos skyriaus vedėjas.

25. Inspekcijos viršininko pavaduotojas už jam pavestų funkcijų netinkamą vykdymą atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 
V. INSPEKCIJOS VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ
 

26. Inspekcijos valstybinį auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

27. Inspekcijos vidaus auditą bei metinių veiklos planų vykdymo kontrolę atlieka Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Vidaus audito skyrius.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 

28. Inspekcija reorganizuojama, pertvarkoma ar likviduojama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Užsisakykite naujienas

© Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, valstybės biudžetinė įstaiga

Algirdo g. 27, LT-03219 Vilnius. Tel. +370 5 263 6006, faks. +370 5 263 6076, el. p. vei@vei.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas 188606625.